Hotline 24h Servis: +420 603 118 047
Požičovňa: +421 911 075 265
sk sk
sk sk

Revízia tlakových nádob

Vykonávame revízie a skúšky prevádzkovaných tlakových nádob stabilných na základe týchto oprávnení:

Osvedčenie TIČR Praha ev.č. 1110/3/13 / R-TZ-NA

Oprávnenie ITI Praha ev.č. 0290/3/08 / TZ-R-NA

  • Vyškolenie obsluhy
  • Doplnenie dokumentácie
  • Konzultácie

Konzultácie

Školenia

Vyškolenie, preskúšanie a zaškolenie obslúh tlakových nádob
školenia a preskúšania kuričov nízkotlakových kotolní

Dokumentácia

Zabezpečíme “Pasport tlakovej nádoby” (alebo duplikát) v súlade s STN 69 0010, vrátane pevnostného výpočtu, prípadne doplníme výkresovú dokumentáciu
Zaistíme vyhlásenie o zhode
Zaistíme návod na používanie, najmä informácie o bezpečnosti zariadení, identifikáciu zariadenia a upozornenie na riziká vyplývajúce z nesprávneho používania (povinnosť podľa Nariadenia vlády č. 26/2003 Zb., Príloha 1)

Revízia tlakových nádob

Prevádzka tlakových nádob sa riadi normou STN 690012 a návodom na obsluhu a údržbu vystaveným výrobcom prípadne dovozcem.Dále nižšie uvedenými:

Druhy revízií a skúšanie nádob:

Východisková revízia

… sa vykonáva pred uvedením nádoby do prevádzky. O výsledku musí byť vyhotovená revízna správa, ktorá je prílohou pasportu.

Prevádzkové revízie

… sa prevádza do dvoch týždňov po začatí prevádzky tlakovej nádoby a ďalšie pravidelne najneskôr vždy po roku od predchádzajúcej prevádzkovej prehliadky. Zabezpečovať pravidelné prevádzkové revízie je povinnosťou prevádzkovateľa tlakovej nádoby. Tieto pravidelné prevádzkové revízie vykonávame taktiež, po dohode so zákazníkom.

Prevádzkové revízií sa kontroluje najmä:

  1. celkový stav nádoby, bezpečnostné výstroje regulačných uzatváracích a blokovacích zariadení, meracích prístrojov a pod.
  2. či zariadenie podľa bodu 1. sú udržiavané, kontrolované a či je vedená predpísaná dokumentácia
    spôsob prevádzky
  3. čistota a poriadok v okolí nádoby a bezpečný prístup k nádobám
  4. či sú výrobné štítky čitateľné a nepoškodené
  5. či obsluha spĺňa podmienky článku 6 Ö Prílohy

Vnútorné revízie:

… sa vykoná v termíne nie dlhšie ako 5 rokov s prihliadnutím ku konštrukcii, stavu a veku nádoby, prevádzkovému médiu a zvláštnym prevádzkovým podmienkam. Posudzuje sa stav nádoby na vonkajšie a vnútornej strane vrátane všetkých výstupov a výstroje.

Skúška tesnosti

… sa vykonáva po každej vnútornej revízii a to prevádzkovým pretlakom. Vykonáva sa spravidla hydraulicky alebo pneumaticky.

Tlaková skúška

… sa vykonáva najneskôr 1x za 9 rokov od predchádzajúcej tlakovej skúšky skúšobným pretlakom. Vykonáva sa spravidla vodou alebo inou nehorľavou kvapalinou a to:

alebo teploty, pri ktorých mohlo dôjsť k zhoršeniu kvality, alebo mechanických vlastností materiálu stien nádoby.

Súvisiace články:

Máte záujem o revízie tlakových nádob? Kontaktujte nás.

Produkty

Požičovňa

Servis

Analýza

Aktuálny seminár

Jak na stlačený vzduch
Ekonomika výroby a spotreby stlačeného vzduchu a

Spoločnosť Kompresory PEMA, s.r.o. si Vás dovoľuje pozvať na seminár o ekonomike výroby a spotreby stlačeného vzduchu.

02. 03. 2019 Matějkova 2268, Pelhřimov