Štatistika analýz nákladov stlačeného vzduchu

Stlačený vzduch je energia, ktorú je možné vyrábať vo veľkom rozpätí nákladov.

Pre jednoduché porovnanie nákladov na výrobu sa najčastejšie používa jednotka spotrebovanej energie na vyrobený Nm3 vzduchu, tedy kWh/m3 nebo J/litr. V tejto hodnote však mnohý laik nevidí zrozumiteľné číslo.

Častejšie teda používame vyjadrenie nákladov v Kč/m3, kedy sa kWh vynásobí bežnou alebo priemernou cenou elektrickej energie.

V následnej tabuľke je porovnanie početnosti nákladov na vyrobený Nm3 z analýz reálnych výrobných podnikov realizovaných za posledné obdobie roka 2019 a 2020. Súčasťou tejto ceny sú aj náklady na obstaranie technológie a servis, ktoré však tvoria len asi 20 až 25% nákladov. Veľké rozpätie je dané vhodnosťou alebo nevhodnosťou prevádzkovaných kompresorov vzhľadom k charakteru spotreby vzduchu. Veľakrát sa nejedná o zastarané kompresory, ale o chyby vzniknuté už pri projekcii kompresoroven. S týmito problémami sa stretávame často aj u nových realizácií. Ďalšie príčiny vyšších nákladov sú mnohokrát v postupnom rozširovaní výroby, bez toho aby sa adekvátne menili kompresory alebo postupná či náhla zmena objemu výroby a tým tiež aj spotreby vzduchu.

Z uvedenej štatistiky vyplýva, že zhruba polovica podnikov sa pohybuje v pásme vynikajúcim, prípadne prijateľným, pričom ale aj tieto podniky majú mnohokrát potenciál dosiahnuteľných úspor 30 až 50 % nákladov na energiu. V pásmach nad 0,6 Kč/m3 sa jedná už evidentne o zastaranú technológiu, chybne navrhnuté alebo prevádzkovanej zostavy kompresorov. V takýchto prípadoch má potom investície do prestavby kompresorovne, úpravy technológie alebo kúpe nových, prípadne zapožičanie iných kompresorov veľmi zaujímavú návratnosť.